Nedenstående er salgs & og leveringsbetingelser fra IT-Support Hillerød ApS gældende fra 01.10.2021.

§ 1. Anvendelse
1.1: Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem IT-Support Hillerød ApS (IT-Support Hillerød) og Kunden, med mindre Kunden kan dokumentere, at andet er aftalt.
1.2: Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder:
1.2.1: Hvis vilkårene har været vedhæftet en e-mail med et tilbud fra IT-Support Hillerød, som Kunden har accepteret.
1.2.2: Hvis der i et tilbud fra IT-Support Hillerød, som Kunden har accepteret, har været henvist til, at samarbejde med IT-Support Hillerød er underlagt disse vilkår.
1.2.3: Hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale.
1.2.4: Hvis IT-Support Hillerød i et brev eller e-mail til Kunden har anført, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsvilkår.
1.2.5: Hvis IT-Support Hillerød på andet grundlag kan dokumentere, at disse vilkår er vedtaget af Kunden.

§ 2. Kommunikation
2.1: Al kommunikation med bindende vilkår mellem IT-Support Hillerød og Kunden kan ske via e-mail, med mindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.
2.2: IT-Support Hillerød kan med frigørende virkning sende påkrav og andre bindende meddelelser til en e-mail tilhørende Kunden, herunder til en generel e-mail som info@, salg@ etc.
2.3: Kunden skal anvende de oplyste e-mails til al kommunikation til IT-Support Hillerød.

§ 3. Tilbud
3.1: Alle e-mails fra IT-Support Hillerød er at betragte som estimater eller overslag med mindre det tydeligt fremgår af e-mailen, at der er tale om et tilbud.
3.2: Alle tilbud fra IT-Support Hillerød er gældende i 8 dage fra datering af tilbud. IT-Support Hillerød tager dog forbehold for prisændringer, kampagner og udgåede varer.
3.3: Kunden kan acceptere et tilbud per e-mail. For nogle typer aftaler og licenser kræver IT-Support Hillerød tillige en underskrift på et fysisk dokument, før en endelig aftale er indgået.
3.4: Hvis Kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, så har en sådan henvisning eller vedhæftning ikke nogen betydning, med mindre Kunden på en meget klar og tydelig måde ved fremsendelse af accepten gør IT-Support Hillerød opmærksom på, at Kunden alene ønsker at handle med IT-Support Hillerød på egne vilkår.
3.4.1: Herefter er der først indgået en aftale, nårIT-Support Hillerød skriftligt har accepteret at ville handle på Kundens indkøbsvilkår.

§ 4. Konsulentbistand
4.1: Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til IT-Support Hillerød vil blive behandlet som anmodning om betalbar ydelse, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.
4.1.1: Henvendelser der alene drejer sig om oplysninger om priser eller anmodning om tilbud, der ikke kræver analyser eller anden bistand fra IT-Support Hillerøds side, betragtes dog ikke som anmodning om betalbar ydelse.
4.2: Konsulentbistand ydes til normal timepris inden for tidsrummet 09.00 – 16.30 mandag – torsdag og i tidsrummet 09.00 – 16.00 om fredagen.
4.3: Kunden kan som udgangspunkt ikke forvente, at IT-Support Hillerød besvarer henvendelser uden for det ovenfor i pkt. 4.2 nævnte tidsrum.
4.4: Konsulentbistand, der ydes til Kunden på Kundens foranledning uden for ovennævnte tidsrum, sker til forhøjet timepris/mod et tillæg, jf. IT-Support Hillerøds til enhver tid gældende prisliste. Dette gælder tillige, hvis kunden henvender sig uden for ovennævnte tidsrum, og IT-Support Hillerød besvarer henvendelsen.
4.5: Bistand hos Kunden eller på en af kunden anvist lokalitet afregnes per påbegyndt time. Starttidspunktet for bistanden er, når konsulenten træder ind af døren og sluttidspunktet er, når konsulenten forlader lokaliteten.
4.6: Bistand via telefon, e-mail eller ved fjernopkobling afregnes per påbegyndt kvarter. Starttidspunkt er, når konsulenten påbegynder opgaven. Sluttidspunktet er, når supportopgaven er afsluttet.
4.7: Kørsel afregnes per påbegyndt kvarter fra det tidspunkt konsulenten befinder sig under transport. Udlæg til bro, færger, fly etc. refunderer kunden.

§ 5. Priser og betaling
5.1: Alle priser opgivet af IT-Support Hillerød er ekskl. moms, klargøring, installation, idriftsættelse og levering.
5.2: Priser på hardware og software, som leveres af tredjemand, er variable, hvorfor Kunden accepterer, at endelig pris først kan fastsættes ved IT-Support Hillerøds bestilling af varerne hos tredjemand, således at endelig pris først kendes af Kunden på bestillingstidspunktet. Fraviger prisen fra tilbuddet gøres Kunden opmærksom på dette inden bestilling.
5.3: Betaling af ydelser skal ske 8 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af Kundens faktura, eller med mindre IT-Support Hillerød kræver forudbetaling.
5.4: Skal IT-Support Hillerød levere produkter indkøbt fra 3. part (hardware/software/licenser) vil disse produkter blive faktureret forud.
5.5: Klippekort og serviceaftaler faktureres og betales af Kunden forud inden ibrugtagen.
5.6: Kunden skal foretage fuld betaling til IT-Support Hillerød, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.
5.7: Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.
5.8: IT-Support Hillerød beregner sig et rykkergebyr på kr. 100,- ekskl. moms pr. rykker.
5.9: Ved forsinket betaling beregner IT-Support Hillerød sig en misligholdelsesrente på 12 % p.a. tilskrevet kvartalvis.
5.10: Hvis Kunden har forfaldne ubetalte regninger, er IT-Support Hillerød berettiget til at suspendere enhver levering af yderligere produkter og ydelser til Kunden uanset art, indtil fuld betaling er sket. IT-Support Hillerød er også berettigede til at afbryde forbindelse til al Kundens Hosting/website, indtil fuld betaling er sket.
5.11: IT-Support Hillerød har ejendomsforbehold til det solgte, indtil den fulde købesum er betalt.
5.12: Manglende betaling af fakturaer behandles efter inkassolovens regler.
5.13: IT-Support Hillerød er i tilfælde af manglende eller forsinket betaling berettiget til at hæve indgåede support/serviceaftaler og øvrige aftaler helt eller delvis og kræve erstatning for alle tab.
5.14: Manglende ophævelse af aftaler eller manglende suspension skal ikke anses for at udgøre et afkald på at gøre retten hertil gældende på et senere tidspunkt.

§ 6. Installation og opsætning
6.1: Med mindre Kunden udtrykkelig har anført i sin bestilling, at Kunden selv ønsker at foretage installation og opsætning af indkøbt hardware og software, så foretager IT-Support Hillerød installation og opsætning som konsulentbistand.
6.2: IT-Support Hillerød afgør, om klargøring sker hos Kunden eller hos IT-Support Hillerød.
6.3: Når Kunden og IT-Support Hillerød har aftalt, hvornår installation og opsætning skal ske, skal Kunden, eventuelt i samarbejde med IT-Support Hillerød, påse, at følgende som minimum er klargjort på den aftalte dato:
6.3.1: Nødvendig strøm; herunder stærkstrøm med jording og nødvendige strømkabler fremført til arbejdsstationer.
6.3.2: Tilstrækkelig internetforbindelse og nødvendig og tilstrækkelig netværkskabling med alle nødvendige netværksudtag og tilstrækkelig kapacitet.
6.3.3: Serverrum/printerrum eller andet rum/placering der opfylder kravene til placering af IT-udstyr, herunder med den nødvendige kølning og støvfrihed og opfyldelse af arbejdsmiljøkrav og pladskrav.
6.3.4: Simkort og alle nødvendige koder, hvis der skal arbejdes med mobile enheder.
6.3.5: Tilstedeværelse af medarbejdere og computere/mobile enheder, som er nødvendige for at udføre den bestilte opgave.
6.3.6: Alle nødvendige logins til alle interne og eksterne IT-systemer.
6.3.7: Gyldige licensnøgler til alt software der skal installeres/opdateres.
6.4: IT-Support Hillerød er berettiget til at fakturere al mertid, som anvendes som følge af Kundens manglende opfyldelse af ovenstående, med mindre Kunden mod særskilt betaling har overladt alle eller nogle af opgaverne til IT-Support Hillerød.
6.5: Kunden forestår selv bortskaffelse af al emballage fra det leverede hardware/software, med mindre kunden ved særskilt betaling har overladt denne opgave til IT-Support Hillerød.
6.6: Hvis IT-Support Hillerød har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, og sådanne råd er baseret på Kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o.lign., jf. Kundens skriftlige kravspecifikation, så har Kunden det fulde ansvar for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af de afgivne oplysninger og bærer ansvaret for alle følger af manglende rigtighed/fuldstændighed.
6.7: Når installation og opsætning er færdig, skal Kunden selv på betryggende vis opbevare alle licensbeviser, originale datamedier og andet, som sætter Kunden i stand til at reetablere det installerede, med mindre det er aftalt, at IT-Support Hillerød varetager disse opgaver.

§ 7. Klippekort
7.1: Klippekort faktureres ved oprettelsen.
7.2: Al konsulentbistand udført af IT-Support Hillerød, jf. disse vilkår, kan betales med klippekort, og vil af IT-Support Hillerød blive trukket på klippekortet, med mindre bistanden er dækket af anden aftale; f.eks. eksterne konsulenter.
7.3: Alle klippekort udløber 24 måneder efter fakturadatoen.
7.4: Klippekort kan ikke overdrages og/eller refunderes.
7.5: Kunden kan til enhver tid rekvirere oplysninger om status på klippekortet.

§ 8. Abonnementer
8.1: IT-Support Hillerød sælger en række produkter og ydelser, som erhverves via et abonnement. Der kan være tale om software med en årlig licens, domænenavne, hosting (drift) og andre produkter med en periodisk betaling.
8.2: Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement, når der på en faktura fra IT-Support Hillerød er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal.
8.3: Fornyelse af abonnementer sker automatisk, abonnementer løber altid i indeværende kvartal + 3 måneder, opsigelser skal ske skriftligt.
8.4: Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.
8.5: IT-Support Hillerød kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som IT-Support Hillerøds leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres kunden bekendt før udløb af en periode.
8.6: IT-Support Hillerød kan erstatte, opsige eller forkorte et abonnementsprodukt, såfremt kunden gøres bekendt med dette før udløb af en periode.
8.7: Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.
8.8: Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at IT-Support Hillerød varetager denne opgave.
8.9: IT-Support Hillerød kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår, for genetablering af abonnement, beregner IT-Support Hillerød et gebyr på dkr.1000.- Ex. moms.

§ 9. Hosting
9.1: Hvis IT-Support Hillerød påtager sig at hoste hele eller dele af kundens IT-miljø, herunder også websites, gælder der herfor følgende vilkår:
9.1.1: Hosting sker hos en af IT-Support Hillerød, eller valgt underleverandør.
9.1.2: For al Hosting gælderIT-Support Hillerøds, eller underleverandørens betingelser, som kan udleveres på forlangende.
9.1.3: Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-miljø/website kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for IT-Support Hillerøds kontrol.
9.1.4: IT-Support Hillerød kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for IT-Support Hillerød kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for Hosting ydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.
9.1.5: Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at manglende backup i nedetiden ikke er IT-Support Hillerøds ansvar.
9.1.6: Support/Installation på kundens enheder, faktureres til normal timepris.
9.2: Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. IT-Support Hillerød kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.
9.2.1: IT-Support Hillerød kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår, for genetablering af abonnement, beregner IT-Support Hillerød et gebyr på dkr.1000.- Ex. moms.

§ 10. Serviceaftale
10.1: Kunden har indgået en serviceaftale med IT-Support Hillerød, hvis det af Kundens faktura fremgår, at Kunden har tilkøbt en serviceaftale.
10.2: En serviceaftale med IT-Support Hillerød omfatter det antal periodiske besøg/online eftersyn, som fremgår af Kundens faktura.
10.3: IT-Support Hillerød tager initiativ til gennemførelse af servicebesøg og aftaler tidspunktet med Kunden. Serviceaftalens intervaller aftales med Kunden ved serviceaftalens opstart.
10.4: Inden hvert servicebesøg/online eftersyn skal Kunden sikre sig, at IT-Support Hillerød har fuld adgang til Kundens IT-miljø, herunder de computere/mobile enheder, der skal indgå i servicebesøget.
10.5: Med mindre Kunden udtrykkeligt anmoder om, at tiden ikke anvendes hertil, vil IT-Support Hillerøds konsulenten altid ved et servicebesøg i relevant omgang gennemgå:
10.5.1: Servere og tilstedeværende computere herunder for at se om deres software leveret af IT-Support Hillerød er tilstrækkeligt opdateret.
10.5.2: Kundens backupløsning herunder restore rutiner.
10.5.3: Hvorvidt Kundens standard software er opdateret.
10.5.4: Systemlog fra Kundens servere.
10.5.5: Kundens IT-dokumentation.
10.6: En serviceaftale hos IT-Support Hillerød kan også bruges til bl.a. ad hoc support, undervisning og forretningsudvikling gennem IT. Et servicebesøg kan, hvis Kunden ønsker det, afsluttes med en mundtlig anbefaling af, hvad Kunden bør få forbedret eller undersøgt nærmere.
10.6.1: Ønsker Kunden yderlige arbejde udført som følge af et servicebesøg, sker dette mod særskilt betaling.
10.7: En serviceaftale kan af hver part opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til udløb af en abonnementsperiode.
10.8: Kørsel til og fra aftalens bestemmelsessted er inkluderet i prisen på serviceaftalen. I tilfælde af yderligere kørsel faktureres pr. påbegyndt kvarter efter IT-Support Hillerøds gældende prisliste.
10.9: Hvis IT-Support Hillerød kører forgæves til et aftalt servicebesøg, har IT-Support Hillerød ret til at betragte servicebesøget som gennemført.
10.10: IT-Support Hillerød kan til brug for opfyldelse af serviceaftalen installere hjælpeværktøjer på Kundens computere og mobileenheder, herunder værktøjer der indhenter oplysninger om konfiguration og brug og indberetter disse til IT-Support Hillerød.

§ 11. Udviklingsopgaver
11.1: Hvis IT-Support Hillerød påtager sig en udviklingsopgave, får Kunden kun brugsret til det udviklede; herunder ophavsretten i det omfang IT-Support Hillerød kan overdrage rettighederne.
11.2: Hvis IT-Support Hillerød udarbejder design eller opsætning af websites, får Kunden også de fulde brugsrettigheder i det omfang, IT-Support Hillerød kan overdrage rettighederne.
11.3: IT-Support Hillerød har, uanset ovenstående rettighedsoverdragelse, altid ret til at genanvende det udviklede.

§ 12. Levering - omfang, tid og sted
12.1: IT-Support Hillerød skal levere det hardware og software, der er bestilt af kunden på den af kundens godkendte ordrebekræftelse. Hvis kunden ikke har angivet præcise specifikationer f.eks. med hensyn til fabrikat eller modelnummer har IT-Support Hillerød valgfrihed til at vælge fabrikat.
12.2: IT Service Erhverv vælger, om levering skal ske til IT-Support Hillerød eller direkte til Kunden.
12.3: Levering til kunden sker som følgende:
12.4: For hardware:
12.4.1: Hvis hardwaren leveres til IT-Support Hillerød, så er levering sket, når IT-Support Hillerød har modtaget hardwaren og sikret sig, at den leverede hardware er den korrekte.
12.4.2: Hvis hardwaren leveres direkte til Kunden, så er levering sket, når hardwaren sendes til Kunden af IT-Support Hillerød eller tredjepart.
12.5: For software:
12.5.1: Levering sker, når installation af softwaren sker på hardware tilhørende Kunden, eller som skal bruges af Kunden.
12.6: Konsulentbistand:
12.6.1: Konsulentbistand er leveret, når Kunden har haft adgang til at gøre sig bekendt med resultatet, hvis et sådant er aftalt, eller når konsulentbistanden er afsluttet.
12.7: IT-Support Hillerød er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt IT-Support Hillerøds underleverandører udskyder deres leveringstidspunkt. IT-Support Hillerød bestræber sig altid på at levere rettidigt.
12.8: I tilfælde af forsinkelse kan Kunden ikke opnå erstatning eller hæve købet.
12.9: IT-Support Hillerød kan opkræve fragt-, leverings- og ekspeditionsgebyrer, herunder gennemfakturere fragt- leverings- og ekspeditionsomkostninger faktureret af tredjemand.

§ 13. Reklamation / fejl
13.1: Kunden skal straks og uden ophold reklamere til IT-Support Hillerød over fejl eller forsinkelse. Når Kunden modtager hardware/software, skal Kunden straks og inden udpakning seneste næste hverdag efter modtagelsen undersøge hardwaren og/eller softwaren og sikre sig, at det opfylder de specifikationer, der er aftalt med IT-Support Hillerød.
13.2: Reklamation, der sker senere end 36 timer efter, at Kunden kunne eller burde have opdaget fejlen/forsinkelsen, vil blive afvist. Reklamationer, der ikke er gjort gældende inden 3 måneder efter leveringsdato, kan ikke senere gøres gældende.
13.3: Har kunden tilkøbt eller fået fabriksgarantier, gælder vilkårene for anmeldelse af krav under garantien som rettidig reklamation.
13.4: For opsætning/klargøring gælder, at Kunden senest to hverdage efter modtagelsen af hardwaren, skal komme med en reklamation, hvis Kunden ikke er enig i, at hardwaren er korrekt opsat/klargjort.
13.4.1: Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at originalemballagen er en væsentlig del af alle leverancer, og at enhver ombytning mv. af leverede produkter kræver, at Kunden er i besiddelse af en intakt original emballage.
13.5: Enhver reklamation skal præcis angive, hvad der er galt med IT-Support Hillerøds leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at IT-Support Hillerød skal foretage sig.
13.5.1: IT-Support Hillerød giver herefter Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. IT-Support Hillerød har frit valg mellem at udføre omlevering, udbedring eller give Kunden et forholdsmæssigt nedslag i prisen.
13.5.2: Omlevering/udbedring skal ske inden for rimelig tid, og så hurtigt som det for IT-Support Hillerød er praktisk muligt.
13.6.1: Varer tages ikke retur uden forudgående aftale.
13.6.2: Varer i brudt emballage tages ikke retur.
13.6.3: IT-Support Hillerød er ved returnering af produkter berettiget til at opkræve et gebyr på 20 % af fakturaværdien, dog mindst kr. 100,-.

§ 14. IT-Support Hillerøds ansvar samt begrænsninger i ansvar
14.1: IT-Support Hillerød er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af IT-Support Hillerød eller parter, som IT-Support Hillerød har ansvaret for; herunder IT-Support Hillerøds leverandører med nedenfor anførte begrænsninger:
14.1.1:IT-Support Hillerød er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne; medmindre IT-Support Hillerød har forsømt at begrænse ulemperne herved.
14.1.2: IT-Support Hillerød er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at Kunden ikke kan bruge en ydelse fra IT-Support Hillerød som, forudsat af Kunden, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort, misligholdes og lignende. IT-Support Hillerød er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Kunden, som skyldes transmissionsfejl.
14.1.3: IT-Support Hillerød er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.
14.1.4: IT-Support Hillerød er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.
14.1.5: IT-Support Hillerød kan ikke holdes ansvarlig for Kundens overtrædelse af dansk lovgivning eller krænkelse af tredjeparts rettigheder i forbindelse opbevaring af data for Kunden.
14.1.6: IT-Support Hillerøds erstatningsansvar kan uanset årsagen til skaden/tabet, dog bortset fra tab forårsaget af forsæt/grov uagtsomhed fra IT-Support Hillerøds ansattes side eller underleverandørers side, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens løbende betalinger til IT-Support Hillerød de seneste 6 måneder forud for skadestidspunktet.
14.1.7: Erstatning ved køb af hardware/software er begrænset til prisen for det pågældende produkt.

§ 15. Force Majeure
15.1: IT-Support Hillerød kan ikke holdes økonomisk eller teknisk ansvarlig, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Omstændigheder som IT-Support Hillerød ikke kendte eller burde have kendt eller taget i betragtning, da aftalen blev indgået, og som IT-Support Hillerød ikke har nogen indflydelse på. Herunder, men ikke udelukkende, arbejdskonflikt, strejker, lockout, slowdown, voldsomt, usædvanligt eller sjældent forkommen vejrlig, afbrydelser af strømforsyning, leveringsvanskeligheder eller pludselig sygdom eller død, der medfører uventet fravær, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, offentlige forskrifter, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, almindelig vareknaphed, mangler eller forsinkelse fra underleverandør som skyldes nogen af de i dette punkt nævnt omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt.
15.2: Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen.

§ 16. Ændring
16.1: IT-Support Hillerød kan med et varsel på 3 måneder ændre disse salgs og leveringsbetingelser.
IT-Support Hillerød ApS
Møllesvinget 8
3400 Hillerød
CVR. 37852147
Tlf. +45 70294010
Fax +45 70294011